Sản phẩm Tê đôi vuông góc uPVC D110, D110x75 chuyên dùng làm bàn nuôi các mini

Bàn nuôi các làm bằng ống nhựa pvc, tê 4 góc làm bàn nuôi cá bằng ống nhựa pvc